Проекти

„РОКА СО “ ООД Разград работи в условията на кризата от COVID -19 без прекъсване от началото на нейното възникване. Ние сме в началото на хранителна верига – произвеждаме и транспортираме фуражи за животни. Персонала се обучава и инструктира постоянно. Набавят се лични предпазни средства и дезинфектанти постоянно ,както за хората, така и за машините, превозните средства, работниците и почивните помещенията. Кандидатствахме по 3акона за подпомагане на земеделските производители чл.20а,ал.2 и чл.23,ал.3 от Наредба No2 от 05.08.2020 год. за прилагане на мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от CDV1D -19“.Фирмата получи еднократна финансова помощ съгласно чл.16,ал.1,т.2 от Наредбата на база средносписъчен брой на персонала за периода март-юни 2020 год.Стойността на получената субсидия е в размер на 13 354,20 левa.